complaint

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Complaining

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin ikävä tilanne, tapahtuma tai asianlaita, josta valittaja valittaa jollekin.
  • ESIM: Viitta on aivan liian painava kannettavaksi pitkän aikaa ja erityisesti lämpimissä tiloissa , pormestari PURNASI. (Complaining)
    Tasa-arvovaltuutettu Tuulikki Petäjäniemi VALITTI presidenttiehdokkaita kohdellun epätasa-arvoisesti tiedotusvälineissä. (Complaining)
    Hän VALITTI sitä, että oli pari päivää tuntenut itsensä huonovointiseksi. (Complaining)

Esiintyy kehyksissä

Complaining

-- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback