complainer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Complaining

Määritelmä

  • KUVAUS: Tietoinen olento, joka valittaa jostakin aiheesta tai asiasta
  • ESIM: Kukkakauppiaat ovat usein saaneet VALITUKSIA yleisöltä korkeista hinnoista , tällaisen tavarapulan ja nousukauden aikana joutuu kauppias aina vaikeaan välikäteen , ja siinä liikkeen henkilökunta monta kertaa joutuu tilanteeseen , josta ainoastaan hyvät myyjät voivat kunnialla selviytyä. (Complaining)
    Hän tulee toimeen palvelijakuntansa kanssa niin, ettei hänen tarvitse ylemmälle tehdä VALITUKSIA heistä koskaan. (Complaining)

Esiintyy kehyksissä

Complaining

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback