competitors

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Finish_competition

Määritelmä

  • KUVAUS: Joukko yksilöitä, jotka kilpailevat keskenään
  • ESIM: Voimailijoiden joukkueesta VOITTAJIKSI selviytyivät Erkki Vänttinen, Seppo Ratia. (Finish_competition)

Esiintyy kehyksissä

Finish_competition

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback