competitor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Finish_competition ja Win_prize

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö (tai ryhmä), joka osallistuu kilpailuun
  • ESIM: Sinäkö VOITAT kahden hengen luxusmatkan uudella Sally Albatrossilla ? (Finish_competition)
    Mikä koulu VOITTI poikien koripallon Mikkelin mestaruuden? (Finish_competition)

Esiintyy kehyksissä

Finish_competition, Win_prize -- HeidiHal - 2015-02-09

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback