competition

  • TYYPPI: Ydinelementti kehyksissä Competition ja Finish_competition. Reunaelementti kilpailutilanteita kuvailevissa kehyksissä Beat_opponent ja Win_prize.

Määritelmä

  • KUVAUS: Tapahtuma tai kilpailu, jossa joku kilpailija (tai useampi) kilpailee
  • ESIM: MiNy:n kansallisen turnauksen huippuottelussa Hosio KUKISTI itseään rutkasti kokeneemman neuvostoliittolaisen Igor Hilain. (Beat_opponent)
    Kissat PELAA ottelunsa Tartossa Virossa ja Latviassa. (Competition)
    Tämä oli VOITTANUT sen paikallisessa bingossa mutta ei nalunnut lähteä kilpailemaan. (Win_prize)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent, Competition, Finish_competition, Win_prize -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback