compensation

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Being_employed ja Employing

Määritelmä

  • KUVAUS: palkkio (yleensä rahallinen), jota työntekijä saa työstään
  • ESIM: Etelämainen elämänmeno onkin muuten mukavaa, mutta ikävästi me toisen PALVELUKSESSA kuukausipalkalla olevat kustannamme sitä nyt huippukireän verotuksen kautta. (Being_employed)
    Seurakuutien palkankorotus ei suinkaan tee valtion avustusta tarpeettomaksi, päin vastoin olisi erinomaisen tervetullut, jos valtio kirkollisia kouluja avustaisi kahdellasadalla markalla, siinä tapauksessa, että seurakunnat PALKKAAVAT opettajiaan 400 markalla. (Employing)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Employing

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback