compeller

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Addiction

Määritelmä

  • KUVAUS: (Addiction-kehyksessä) se osa ihmisen kehoa tai psyykeä, joka on on riippuvainen jostakin
  • ESIM: Lähinnä yli varojen pelaaminen ja psyykkinen RIIPPUVUUS, pelihimo, ovat tällaisia syitä. (Addiction)

Esiintyy kehyksissä

Addiction -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback