comparison_set

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Ordinal_numbers ja reunaelementti kehyksissä Desirability, Evaluative_comparison, Stimulu_focus, Typicality

Määritelmä

  • KUVAUS: Joukko entiteettejä, joihin jotakin samantyyppistä entiteettiä verrataan. Voi myös ilmaista, mitä vastaan arvioitavaa entiteettiä arvioidaan.
  • ESIM: Yhdessä kaupungin UPEIMMISTA kirkoista oli pyhimmyksen helmillä ja jalokivillä koristeltu kuva, ja tämän kuvan edessä polvistuivat juhlapäivänä taajat ihmisjoukot hartauttaan harjoittamaan. (Desirability)
    Tämä aika oli muutoinkin kameiden kulta-aikaa ja tuon ajan kameita pidetään eräinä kaikkien aikojen UPEIMMISTA. (Desirability)
    Oikeudenkäynnin uskotaankin kestävän pitkään ja etenevän ylempiin oikeusasteisiin, sillä kyseessä on laatuaan ENSIMMÄINEN arvopaperimarkkinalain mukainen oikeusprosessi. (Ordinal_numbers)
    Kaikista maailmankolkista HÄMMENTÄVIN suksee on Patrician mukaan entisessä neuvostotasavallassa Kazakstanissa. (Stimulus_focus)

Esiintyy kehyksissä

Desirability, Evaluative_comparison, Ordinal_numbers, Stimulus_focus, Typicality -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback