company

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sociability, reunaelementti kehyksessä Recovery

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Sociability se seura, jota kohtaan tai jonka seurassa kuvailtu henkilö käyttäytyy tietyllä tavalla.
  • ESIM: Mutta hän oli YSTÄVÄLLINEN kaikille, myös minulle. (Sociability)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Recovery se, jonka seura auttaa joktakuta toipumaan.
  • ESIM: Hän TOIPUI läheistensä seurassa. (Recovery, esimerkki itse keksitty)

Esiintyy kehyksissä

Recovery, Sociability -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback