communicator

  • TYYPPI: Ydinelementti useissa kehyksissä, joissa kuvaillaan jonkinlaista kommunikaatiota. Kommunikaation ei tarvitse tapahtua sanallisesti.

Määritelmä

  • KUVAUS: Tunteva olento, joka käyttää kieltä, kehoaan tai muuta keinoa jonkin viestin välittämiseksi
  • ESIM: Muusikko Sakari Löytty ja hänen puolisonsa Päivi joutuivat VIESTIMÄÄN ajatuksiaan toisilleen afrikkalaisten rumpujen kumistuksella. (Communication)
    Karinia esittävä Ulrika Rickfors VÄLITTÄÄ tunteensa hyvin sanoja tarvitsematta. (Succesfully_communicate_message)
    Edellä olevat seikat olen halunnut TUODA JULKI. (Expressing_publicly)
    Samanaikaisesti hänen KRITIIKKINSÄ kommunisteja kohtaa kirpeni. (Judgment_communication)

Esiintyy kehyksissä

Communication, Communication_means, Contacting, Expressing_publicly, Gesture, Heralding, Indicating, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Mention, Successfully_communicate_message, Summarizing, Topi -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback