communication

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contacting

Määritelmä

  • KUVAUS: Se informaatio, jonka kommunikoija haluaa välittää jollekin (edes potentiaaliselle) vastaanottajalle ja johon hän usein toivoo vastausta.
  • ESIM: Hän SÄHKÖTTI apua, ja kun apuretkikunta Agmagsalikista oli saanut selville hänen olinpaikkansa ja ilmoittanut hänelle missä hän oli, saapui hän onnellisesti sinne. (Contacting)
    He KUTSUIVAT radiolla apua , ja kiinalaiset suihkuhävittäjät tulivat lähelle amerikkalaisosastoa. (Contacting)

Esiintyy kehyksissä

Contacting -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback