combatants

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Fighting_activity

Määritelmä

  • KUVAUS: Taistelijat tai tappelijat, jotka osallistuvat kuvattuun (yleensä väkivaltaiseen) taisteluun
  • ESIM: Koko kylä sekaantui lopuksi RÄHINÄÄN. (Fighting_activity)
    On olemassa alue, josta käytetään nimitystä "the wee bankie" ( pikkuriutta ) ja jossa jotkut tanskalaiset ja skotlantilaiset kalastajat joutuivat melkein TAPPELUUN viime vuoden lopulla siellä tapahtuvan kalastustoiminnan takia. (Fighting_activity, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Fighting_activity -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback