color

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Color ja Color_qualities

Määritelmä

  • KUVAUS: Väri, eli kuvattu sijainti väriavaruudessa
  • ESIM: Onhan tunnettua , että eri yksilöt saattavat perintöasultaan olla aivan erilaisia, joten saattaa löytyä yksilöitä, joilla on taipumuksia keltaisen VÄRIN muodostamiseen, vaikka niiltä puuttuu tuotantoon vaikuttavat perintöyksiköt. (Color_qualities)
    Niitten piirteet kirkastuivat nopeasti, sillä nouseva aurinko loi punaansa maailmaan ja erikoisesti El Alan seutuun niitten takaa — hohtavaa , kaunista ja LÄMMINTÄ punaa. (Color)

Esiintyy kehyksissä

Color ja Color_qualities

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback