collection

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Abundance ja Scarcity, joissa puhutaan jonkin asian paljoudesta tai puutteesta.

Määritelmä

  • KUVAUS: Se asia, jonka määrästä on puhe.
  • ESIM: Rahaa on ollut vain VÄHÄN kerrallaan ja työtä on teetetty sen mukaisesti. (Scarcity) br> Maan eri osat taistelevat NIUKOISTA resursseista pysyäkseen joten kuten hengissä. (Scarcity)
    Vaikka paikalla oli RUNSAASTI poliiseja, mielenosoittajat onnistuivat heittämään NPD:n kannattajia kivillä. (Abundance)

Esiintyy kehyksissä

Abundance, Scarcity -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback