cognizers

  • TYYPPI: ydinelementti Be_in_agreement_on_assessment

Määritelmä

  • KUVAUS: hekilöt tai ryhmät, jotka jakavat jonkin mielipiteen tai ovat siitä eri mieltä.
  • ESIM: Valitettavasti he eivät PÄÄSE YKSIMIELISYYTEEN tapahtumien kulusta ja ratsupoliisi Fraserin tehtäväksi jää kursia oikea tarina kokoon ja etsiä syyllistä jopa hypnoosin avulla. (Be_in_agreement_on_assessment)

Muita huomioita

Eroaa tageista cognizer_1 ja cognizer_2, jotka ovat itsenäisiä elementtejä lauseessa

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_assessment
-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback