cognizer_2

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Be_in_agreement_on_assessment

Määritelmä

  • KUVAUS: Ajattelija (tai ryhmä), jonka mielipiteen joku jakaa tai josta joku on eri mieltä. Vähemmän topikaalinen kuin cognizer_1 samassa kehyksessä, ilmaistaan usein "kanssa"-postposition kanssa.
  • ESIM: Ja me olimme SAMAA MIELTÄ hänen kanssaan, että hän oli rehellisesti ansainnut rahansa. (Be_in_agreement_on_assessment)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_assessment -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback