cognate_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Body_movement, Breathing ja Making_faces

Määritelmä

  • KUVAUS: Predikaattiverbin kuvaaman toiminnan aiheuttama tapahtuma nominimuodossa. Esimerkiksi Making_faces-kehyksessä se ilme, jonka agentti tekee.
  • ESIM: Johtaja NYÖKKÄSI merkin — samassa silmänräpäyksessä Jimmiekin toimi. (Body_movement)
    Velikulta ja Taskumattikin' siinä kulkivat ohitsemme, molemmat MULKOILLEN meitä kateellisilla silmäyksillä.(Making_faces)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Breathing, Making_faces
-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback