code

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Legality

Määritelmä

  • KUVAUS: se sääntö, asetus tai laki (tai jokko sääntöjä tms.), jotka määrittävät jonkin toiminnan sallittavuuden
  • ESIM: Kun työnantajalla näin ollen oli ollut työsopimuslain 43 §:n nojalla LAILLINEN peruste työsopimuksen purkamiseen, ei O:n erottaminen siten ollut RO:n ja HO:n mukaan tapahtunut työntekijän tai luottamusmiehen irtisanomissuojaa loukaten. (Legality)

Esiintyy kehyksissä

Legality

-- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback