co_variable

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_expansion

Määritelmä

  • KUVAUS: se ominaisuus, joka muuttuu kehyksessä kuvatun koonmuutoksen yhteydessä
  • ESIM: Sanotaan, että kaksi rautakehystä laajenee samalla tavoin, jota vastoin entisen rakenteen mukainen puutausta KUTISTUU rautakehyksen laajetessa, jolloin piano joutuu epävireeseen. (Cause_expansion, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion

-- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback