co_resident

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Residence

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai ryhmä, jonka luona tai kanssa kehyksen päähenkilö asuu
  • ESIM: Veljekset ASUIVAT yhteistaloudessa äitinsä kanssa . (Residence)

Esiintyy kehyksissä

Residence -- HeidiHal - 2015-02-20

Topic revision: r1 - 2015-02-20 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback