clothing

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Clothing_parts, Undressing ja Wearing, reunaelementti kehyksessä Clothing_parts

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi vaatteen, jota joku käyttää (ainakin potentiaalisesti)
  • ESIM: Hän oli PUKEUTUNUT mitä ihastuttavimpaan pukuun, joka vallan erinomaisella tavalla toi esiin hänen ihastuttavan yhdeksäntoistavuotiaan vartalonsa.
    Eräs seurue RIISUI tanssiravintolan hiostavassa lämmössä pois takkinsa jaksaakseen paremmin pyörähdellä. (Undressing)

Muita huomioita

kehyksessä Clothing vaatteeseen viitataan elementillä garment

Esiintyy kehyksissä

Clothing_parts, Dressing, Undressing, Wearing

-- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback