class

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Icrement

Määritelmä

  • KUVAUS: yleinen kategoria, johon puheena oleva entiteetti kuuluu
  • ESIM: Kolmen vuoden aikana suurkunta saisi noin 60 miljoonaa markkaa YLIMÄÄRÄISTÄ rahaa valtionosuuksina ja kantokykyluokan muutoksina. (Increment)

Esiintyy kehyksissä

Increment -- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback