claimant

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Claim_ownership

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka puolustaa omistusoikeuttaan (tai jotakin muuta etuoikeutta) tai vaatii siitä.
  • ESIM: Jos olisit yksinvaltias, ei sinulla olisi mitään OIKEUTTA siihen alueeseen, jonka olisit menettänyt, yhdentekevää millä tavalla. (Claim_ownership)
Claim_ownership -- HeidiHal - 2015-02-04
Topic revision: r2 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback