chosen

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Choosing

Määritelmä

  • KUVAUS: se entiteetti tai tapahtumien suunta, jonka tietoinen henkilö (tai ryhmä) valitsee
  • ESIM: Ehdollisen vankeusrangaistuksen VALINTA ehdottoman sijasta on mahdollista, jos rangaistuksen pituus on enintään kaksi vuotta eikä yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaadi rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. (Choosing)
    Määttä VALITSI kilpailusukset kahdesta parista, eikä uskonut tehneensä väärää valintaa. (Choosing)

Esiintyy kehyksissä

Choosing
-- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback