child

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Birth (nykyään nimellä Birth_scenario) ja Being_born

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi syntyneen, elollisen ja tietoisen olennon
  • ESIM: Maria SYNNYTTI Jeesuksen Kristuksen, maailman Vapahtajan. (Birth)
    Tähän mennessä suoritetuissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole selvinnyt, onko kysymyksessä lapsenmurha vai onko lapsi SYNTYNYT kuolleena. (Being_born)

Muita huomioita

Kehyksen Birth uudessa versiossa (Birth_scenario) tagin nimi on offspring.

Esiintyy kehyksissä

Being_born, Birth -- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback