charges

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Arraignment, Arrest, Notification_of_charges, Try_defendant ja Verdict, reunaelementti kehyksessä Want_suspect

Määritelmä

  • KUVAUS: rikosnimike, johon syyllistymisestä syytettyä epäillään
  • ESIM: Blazevic pidätettiin viime viikolla, ja häntä tullaan SYYTTÄMÄÄN korruptiosta . (Try_defendant)
    Joutsan kihlakunnanoikeus TUOMITSI vaimon kuitenkin alkujaan heitteillejätöstä ja kuolemantuottamuksesta. (Verdict)
    Haagissa koolla oleva tuomioistuin ilmoitti maanantaina SYYTTÄVÄNSÄ mm. Bosnian kroaattiyhteisön varapresidenttiä ja Bosnian kroaattiarmeijan esikuntapäällikköä rikoksista ihmisyyttä vastaan. (Notification_of_charges)

Muita huomioita

Eoaa kehyselementistä offense, joka ilmoittaa rikoksen maallikoiden termein (esim. Häntä syytettiin koruliikkeeseen murtautumisesta).

Esiintyy kehyksissä

Arraignment, Arrest, Detaining, Notification_of_charges, Try_defendant, Verdict, Want_suspect
-- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback