characterization

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Appearance (nykyään nimellä Give_impression)

Määritelmä

  • KUVAUS: subjektiivinen kuvaus aisteilla havaittavasta ilmiöstä
  • ESIM: Omat kannanotot VAIKUTTAVAT toteavilta ja niukemmin perustelluilta kuin yleensä tekijän suorittamat kannanotot*. (Appearance)
    Sophie B. Havvkinsin ensisingle KUULOSTI piristävän erilaiselta jännine soundeineen, tunnelmineen ja tuotantoratkaisuineen. (Appearance)

Muita huomioita

Eroaa Appearance-kehyksen kehyselementeistä appraisal ja inference. Appraisal-elementtiä käytetään, kun luonnehdinta on positiivinen tai negatiivinen arvio, ja inference-elementtiä silloin, kun kuvaillaan jotakin ilmiön ominaisuutta, jonka kokija on aistinut.

Esiintyy kehyksissä

Appearance (nykyään nimellä Give_impression) -- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback