characteristic

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Imitating, reunaelementti kehyksessä Path_traveled ja Roadways

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaillun entiteetin tunnusomainen piirre tai ominaisuus. Kehyksessä Imitating jonkin entiteetin jokin ominaisuus, jota joku matkii tai imitoi.
  • ESIM: Kun Abraham sitten pitkään ihmeteltyään huomasi, että papukaija MATKI puhelinääntä täsmälleen oikein, ei enää kukaan pitänyt livertävästä puhelimesta.(Imitating)
    lonien nopeus nousee tällaisilla umpinaisilla KIERTORADOILLA yli 1000 kilometriin sekunnissa.(Path_traveled)
    Hälytyksen päätyttyä vaelsi Maurice lasinsirujen peittämää kuoppaista BULEVARDIA kotiinsa. (Roadways)

Esiintyy kehyksissä

Imitating, Path_traveled, Roadways -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback