character_of_end_state

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Damaging

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaus patientin tilasta sen jälkeen, kun sitä on vahingoitettu jollakin tapaa
  • ESIM: Sitten hän REPI sen pieniksi kappaleiksi, ihan tuusannuuskaksi . (Damaging, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Damaging

-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback