change_agent

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_change_of_consistency

Määritelmä

  • KUVAUS: aine, jota käytetään muuttamaan jonkin entiteetin koostumusta
  • ESIM: Myöskin kankaan KOVETTAMISEEN se soveltuu, usein vedellä laimennettuna, ettei kankaasta tule liian jäykkää. (Cause_change_of_consistency)
    PEHMITÄ purjosuikaleet öljyssä kattilassa. (Cause_change_of_consistency)

Esiintyy kehyksissä

Cause_change_of_consistency

-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback