cause_of_shine

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Location_of_light

Määritelmä

  • KUVAUS: syy loistoon tai valoilmiöön
  • ESIM: Pienet hiekkajyväset VÄLKKYIVÄT aamuauringon valossa. (Location_of_light)
    Kuopan reunalla seisovan Fernande Diazin silmät VÄLKKYIVÄT himosta kun arkku vähitellen paljastui. (Location_of_light)

Esiintyy kehyksissä

Location_of_light -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback