cause

 • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: Aiheuttaja, eli kuvaa tapahtumaa, toimijaa tai entiteettiä, joka aiheuttaa kehyksessä kuvatun tapahtuman. Yleensä ei-tietoinen ja epäelollinen.
 • ESIM: Samoja haittoja TUO TULLESSAAN myös murskeen kuljettaminen. (Causation)
  Pinnan alla KIEHUI ja poreili viha tyrannia kohtaan. (Emotion_heat)
  Ydinvoiman lisärakentaminen KASVATTAA energiankulutusta, koska silloin muuta energiantuottoa tuskin tullaan supistamaan. (Cause_change_of_position_on_a_scale)
  Sprinklerit RAJASIVAT paloalueen nopeasti ja tehtaan henkilökunta hoiti alkusammutuksen. (Inhibit_movement)
  Hong Kongin juhlissa pakokauhu TAPPOI uudenvuodenjuhlijoita (Killing)

Muita huomioita

1. Joissakin kehyksissä erotetaan toisistaan tietoinen ja ei-tietoinen aiheuttaja (esim. Killing-kehyksessä). Tällaisissa kehyksissä cause viittaa vain ei-tietoiseen aiheuttajaan.

2.Joissakin kehyksissä aiheuttaja voidaan tagata myös muilla kehyselementeillä (esim. stimulus). Cause-elementistä on myös tarkempia versioita, kuten external_cause ja internal_cause (jotka kuvaavat ulkoisia ja sisäisiä aiheuttajia).

Esiintyy kehyksissä

Being_wet, Body_mark, Catastrophe, Causation, Cause_change, Cause_change_of_consistency, Cause_change_of_phase, Cause_change_of_position_on_a_scale, Cause_change_of_strength, Cause_expansion, Cause_fluidic_motion, Cause_harm, Cause_impact, Cause_motion, Cause_proliferation_in_number, Cause_temperature_change, Cause_to_amalgamate, Cause_to_be_dry, Cause_to_be_included, Cause_to_be_wet, Cause_to_end, Cause_to_experience, Cause_to_fragment, Cause_to_make_noise, Cause_to_move_in_place, Cause_to_resume, Cause_to_start, Cause_to_wake, Change_event_duration, Change_event_time, Change_operational_state, Corroding_caused, Cotheme, Creating, Damaging, Death, Destroying, Detaching, Dispersal, Emotion_heat, Emptying, Endangering, Feeling, Filling, Fluidic_motion, Grooming, Impact, Inchoative_change_of_temperature, Inhibit_movement, Interrupt_process, Killing, Location_of_light, Medical_conditions, Motion_noise, Placing, Predicament, Progress, Redirecting, Rejuvenation, Removing, Render_nonfunctional, Reshaping, Resolve_problem, Separating, Setting_fire, Subversion
-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r2 - 2015-05-30 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback