category

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Being_in_category, Categorization, Communicate_categorization ja Type reunaelementti kehyksessä Grasp,

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin kategoria, johon jokin tarkoite kuuluu tai jonka alaryhmä se on. Esimerkiksi kehyksessä Grasp category on se luokka tai tyyppi, jollaiseksi jokin tarkoite ymmärretään.
  • ESIM: Moni huumorin LAJI on vessan seinältä kotoisin, ja joku niistä olisi voinut sinne jäädäkin. (Type)
    Stammler YMMÄRSI sen oletukseksi kansankokonaisuuden sielun olemassaolosta ja Strauch kansan henkisen yhteenkuuluvuuden ilmausten kokonaisuudeksi. (Grasp)
    Ja näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että kantaja rangaistusta vaatimatta LUONNEHTISI korvausvaatimuksensa perustana olevan teon rikokseksi. (communicate_categorization)
    Nykyinen ruokaperuna-asetus mahdollistaa ruokaperunan LUOKITTELUN joko erikoisluokkaan tai I luokkaan.

Esiintyy kehyksissä

Being_in_category, Categorization, Communicate_categorization, Grasp, Type -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback