case

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Trial, Verdict ja Jury_deliberation

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa oikeusjuttuun, jota käsitellään oikeusistuimessa
  • ESIM: Hannu halusi nyt kuitenkin lakkinsa takaisin ja toivoi oikeuden PÄÄTÖSTÄ asiasta . (Verdict)
    Kehotettuaan maaherraa määräämään JUTTUA varten toisen syyttäjän, oikeuskansleri totesi mm, että vaikka syytetyn syyllisyys niin törkeään rikokseen kuin tappoon oli pidettävä todistettuna eikä vain todennäköisenä, mikä seikka jo olisi vaatinut syytetyn vangittuna pitämisen, on kihlakunnanoikeus kuitenkin määrännyt syytetyn päästettäväksi vapaalle jalalle. (Trial)

Esiintyy kehyksissä

Joissakin tapauksissa sekä KE että KLE

Jury_deliberation, Trial, Verdict -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback