carrier

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Bringing ja reunaelementti kehyksisä Emanating, Emittin ja Motion

Määritelmä

  • KUVAUS: kuljetuskeino tai -väline, jonka avulla teema liikkuu paikasta toiseen
  • ESIM: Ehkä laimea osanotto johtuu siitä, että vanhemmat eivät voi Kaihulla TUODA lapsiaan autolla ihan rantaan asti, nauraa Rantalainen. (Bringing)
    Penkereeltä ne LEVIÄVÄT ilma- ja vesivirtojen mukana asutukseen ja karjan laitumille levittäen tartuntaa. (Emanating) Muumit AJELEHTIVAT myrskyssä. (Motion)

Esiintyy kehyksissä

Bringing, Emanating, Emitting, Motion -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback