capture

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Evading

Määritelmä

  • KUVAUS: todellinen tai hypoteettinen tapahtuma, jossa kohdetta taivoitellut entiteetti saa kohteensa kiinni
  • ESIM: Toissapäivänä pidätetty terroristi Carlos pystyi VÄLTTELEMÄÄN läntisen maailman turvallisuuspalveluiden pidätysyrityksiä parin vuosikymmenen ajan jopa niin onnistuneesti, että vuonna 1986 israelilainen sanomalehti julisti hänet kuolleeksi. (Evading)

Esiintyy kehyksissä

Evading -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback