buyer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Commerce_buy, Commerce_collect, Commerce_pay, Commerce_scenario ja Commerce-sell

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, joka vaihtaa rahaa johonkin hyödykkeeseen (eli ostaja tai maksaja)
  • ESIM: Kukaan muu kuin kaupunki ei voi OSTAA maanomistajan kiinteistöä. (commerce_buy)
    Siinä laskussa maalari VELOITTI työväenyhdistystä "helvetin takaseinästä" kymmenellä markalla. (Commerce_collect)
    Metsätilallinen MAKSAISI velan takaisin vähitellen valtiolle. (Commerce_pay)

Esiintyy kehyksissä

Commerce_buy, Commerce_collect, Commerce_pay, Commerce_scenario, Commerce_sell
-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback