business_name

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Businesses

Määritelmä

  • KUVAUS: liiketoiminnan tai yrityksen nimi
  • ESIM: Lähinnä Kuopion ja Kajaanin seudulla tähän saakka toimineen Pietikäisen Kuljetus Oy:n LIIKE. (Businesses)

Muita huomioita

Voi olla yhtä aikaa sekä business että business_name.

Esiintyy kehyksissä

Businesses

-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback