business

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Businesses

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin yhtiö tai yritys
  • ESIM: Tämän vuoksi eri puolilta Itä-Suomea tulevat vähittäiskauppajakeluun panostavat YRITYKSET ovatkin liittymässä yhteen monivuotisena verkostohankkeena. (Businesses)
    Aluksi tehdas oli itsenäinen YRITYS Oy.

Muita huomioita

1. Eroaa kehyselementistä business_name, joka viitta kyseiseen firmaan sen nimen avulla. Jos yritykseen viitataan sen nimellä, voi tämä nimi olla yhtä aikaa että business_name että business.

2. Voi olla sama kuin KLE, jos kyseiseen liikkeeseen ei viitata muulla sanalla samassa lauseessa (ensimmäinen esimerkki yllä). Jos samaan yritykseen viitataan erillisellä sanalla tai lausekkeella, merkitään se tällä kehyselementillä (toinen esimerkki).

Esiintyy kehyksissä

Businesses
-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback