bodypart_of_agent

  • TYYPPI: ydinelementti kehykissä Cause_to_move_in_place ja Manipulation

Määritelmä

  • KUVAUS: Se tietoisen toimijan ruumiin osa, jota hän käyttää kehyksessä kuvaillun teon tekemiseen
  • ESIM: Hän HYVÄILI sitä oikealla kädellään. (Manipulation)
    Hän PYÖRITTELEE sitä kädessään miettiväisen näköisenä (Cause_to_move_in_place)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_move_in_place, Manipulation -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback