body_part

  • TYYPPI: ydin- tai reunalementti monissa kehyksissä, joihin lliittyy toimijan keho

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa sitä kehon osaa, joka on jollain tavalla mukana kehyksen kuvailemassa tapahtumassa (yleensä melko keskeisessä osassa).
  • ESIM: Kiihkeimmin kauden päättymistä odottaa Palander, joka haluaa päästä KUNTOUTTAMAAN kipeää oikeaa polveaan. (Cure)
    Jarkko Ämmälä MURSI jalkansa lauantaina karsinnoissa. (Experience_bodily_harm)
    Kultainennoutaja Timi höristi korviaan ja KURTISTI kulmiaan. (Making_faces)
    Hän VÄÄNTELEHTI itseään tuolissaan sellaisella menestyksellä, että lopulta takataskussa olevat tulitikut syttyivät palamaan. (Body_movement)

Muita huomioita

1. Eroaa muissa kehyksissä käytetystä tagista body_location siinä, että body_part yleensä osallistuu johonkin tapahtumaan tai sille tapahtuu jotakain. Body_location on puolestaan staattinen sijainti kehossa.

2. Myös "itseään" tai muu koko kehoon viittaava sana voidaan merkitä tällä tagillä (ks. neljäs esimerkki).

Esiintyy kehyksissä

Appearance, Body_movement, Cause_harm, Clothing, Clothing_parts, Corporal_punishment, Cure, Damaging, Experience_bodily_harm, Gesture, Grooming, Health_response, Impact, Making_faces, Medical_conditions, Observable_body_parts, Perception_active, Perception_body, Perception_experience, Recovery, Seeking, Sensation, Shoot_projectiles, Subjective_temperature, Use_firearm, Wearing
-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback