bodyt_mark

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Body_mark

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi jonkin jäljen, merkin tai muun poikkeavan (ja näkyvän) kohdan ihossa
  • ESIM: "Hei, mikä tuo JÄLKI kaulassa oikein on?" (Boby_mark)
    Ihoon ilmestyy märkiviä RAKKULOITA ja muita ihovaurioita. (Body_mark)

Muita huomioita

Sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

Body_mark -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback