body

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Appointin ja Change_of_leadership

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa yksilöistä koostuvaa ryhmää, joka valitaan tai nimetään johonkin tehtävään, jonka jokin virallinen taho on määrännyt
  • ESIM: Kunnanhallitus VALITSI edustajansa myös eri lautakuntiin ja yhteisöihin. (Change_of_leadership)

Esiintyy kehyksissä

Appointing, Change_of_leadership -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback