binding_principle

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Being_in_effect

Määritelmä

  • KUVAUS: laki, sopimus tai muu velvollisuuksia säätelevä periaate, jonka voimassaolosta puhutaan
  • ESIM: vasta vähän aikaa VOIMASSA OLLEESTA asuntovähennyksestä luovutaan. (Being_in_effect)
    Työnantajat eivät puolestaan tarjoa lisäkorotuksia VOIMASSA OLEVIIN sopimuksiin, jotka ovat voimassa helmikuun loppuun. (Being_in_effect)

Esiintyy kehyksissä

Being_in_effect

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback