benefited_party

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Assistance

Määritelmä

  • KUVAUS: se, joka vastaanottaa apua tai joka hyötyy auttajan toimenpiteistä.
  • ESIM: Haastatelluista kaksi kolmasosaa arvioi pystyvänsä AUTTAMAAN hädässä olevaa. (Assistance)

Esiintyy kehyksissä

Assistance -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback