benefit

  • TYYPPI: ydinelementti kehykseeä Reliance

Määritelmä

  • KUVAUS: Teko tai tilanne, jonka kehyksen päähenkilö saavuttaa jollakin keinolla
  • ESIM: Puheenjohtajavaltio Slovenia LASKEE yhteistyönne VARAAN, jotta voimme edistyä tässä asiassa.(Reliance)

Muita huomioita

Eroaa Reliance-kehyksessä esiintyvästä kehyselementistä purpose. Purpose painottaa enemmän päähenkilön ja teon tarkoituksen suhdetta, kun taas benefit painottaa keinon ja sillä saavutettavan hyödyn suhdetta. Joissakin tapauksissa vaikea erottaa toisistaan.

Reliance -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback