believer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Believer

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, jonka uskonnollisuudesta on kyse
  • ESIM: Rushdie ei USKO Jumalaan eikä hyväksy saamaansa tuomiota jumalanpilkasta. (Religious_belief)
    Hänellä oli myös voimakas USKO Jumalaan ja korkeampaan johdatukseen. (Religious_belief)

Esiintyy kehyksissä

Religious_belief -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback