bearer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Documents

Määritelmä

  • KUVAUS: dokumentin haltija
  • ESIM: Pomeranialla tiistaina saapuneella perheellä ei ollut VIISUMEITA, mutta he ilmoittivat hakevansa Suomesta turvapaikkaa.

Esiintyy kehyksissä

Documents -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback