beam

  • TYYPPI: ydinelemenetti kehyksessä Light_movement

Määritelmä

  • KUVAUS: valo, joka kulkee näkyvää reittiä pitkin
  • ESIM: Silloin LOISTI huoneeseen kirkas auringonsäde. (Light_movement)

Muita huomioita

Eroaa kehyksessä Location_of_light käytetyistä kehyselementeistä siinä, että tässä valo esitetään liikkeen kautta.

Esiintyy kehyksissä

Light_movement -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback