behavior_product

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Expertise

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin toiminnan tuote, joka osoittaa toimijan taidot tällä toiminnan alueella
  • ESIM: Viraston EPÄPÄTEVÄ toiminta on jo nyt antanut pahoja kolauksia Viron kansainväliselle maineelle. (Behavior_product)
    Esitys otettiin hienosti vastaan, ja sekä lontoolaiset että paikalliset lehdet pitivät sitä MESTARILLISENA. (Expertise)

Esiintyy kehyksissä

Expertise -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback